NJOftimi i fundit 

DATAT E PROVIMEVE

MATURA SHTETËRORE 2019

Udhëzim nr 38 dt 26.12.2018 për datat e organizimit të provimeve MSH  2019

Gjuha e huaj                         07 qershor 2019

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi    12 qershor 2019

Matematikë                          17 qershor 2019

Provim me zgjedhje             24 qershor 2019

NJOFTIMe

MATURA SHTETËrore 2019

 

STOP

Ndalohet përdorimi i

CELULARIt në shkolla

Kliko më poshtë:

 

Urdhër nr.493, datë 30.07.2018 i MASR

STOP

Ndalohet përdorimi i CELULARIT në shkolla

NJOftimi 16

Viti shkollor 2018-2019 fillon në datën 17 Shtator 2018 …. Për më shumë lexo:

Urdhër i përbashkët nr 158, datë 5.4.2018 për miratim strukture    viti  shkollor 2018-2019

NJOftimi 15

Manuali i aplikimit për në UNIVERSITET për Maturantët

matura shtetËrore 2018

NJOftimi 14

Shpallen rezultatet e portalit  

“MËSUES për SHQIPËRINË” 2018

  Sistemi lejon kontrollin vetëm të rezultatit personal duke vendosur ID personale të kartës së identitetit. 

Kliko për më shumë: "MËSUES PËR SHQIPËRINË"

NJOFTIM 13: 

Udhëzim nr. 18 datë 21.05.2018

Procedurat e aplikimit dhe regjistrimin në Universitete për

Vitin Akademik 2018-2019

Kliko këtu për më shumë...

NJOFTIM 12: 

NJOFTIM 11:

NJOFTIM 10:

 

NJOFTIM 9:

 Portali "MËSUES PËR SHQIPËRINË"

2017-2018

 

NJOFTIM 8:

Udhëzim Nr 12, datë 27.02.2018 

 UDHËZIM

Nr. 12 datë 27.02.2018

PËR ORGANIZIMIN E TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PËR T`U PUNËSUAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE 

TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 26, të Ligjit nr 69 datë 21.06.2012 “Për sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar,

UDHËZOJ:....

NJOFTIM 7:

Udhëzim Nr 10, datë 23.02.2018 për datat e MSH 2018

Për datat dhe organizimin e provimeve të

MATURËS SHTETËRORE 2018 

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 26 pika 2, gërma”a”, të Ligjit nr 69 datë 21.06.2012 “Për sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, 

UDHËZOJ:…

Lëndët dhe datat për Provimet e Maturës Shtetërore 2018 të jenë:

...04 qershor 2018  Gjuhë e HUAJ (D3)

...08 qershor 2018  Gjuhë SHQIPE dhe LETËRSI (D1)

...13 qershor 2018  Matematikë (D2)

...20 qershor 2018  Provime me zgjedhje (Z1,Z2)

NJOFTIM 6:

Letra e derregullimit Final 

Të nderuar qytetarë dhe arsimtarë,

Me vendosmërinë dhe përkushtimin për të ndryshuar rrënjësisht shërbimet që ofrohen nga institucionet publike në Shqipëri, qeveria ka ndërmarrë një nismë për të zvogëluar në maksimum burokracinë me të cilën përballemi prej vitesh e vitesh me radhë.

Synimi ynë është të ulim sa më shumë kostot financiare dhe kohën që Ju nevojitet për të përfituar shërbime publike, duke reduktuar numrin e dokumentacionit si certifikata, leje, licenca apo autorizime që institucionet shtetërore kërkojnë në këmbim të shërbimeve të ofruara......

NJOFTIM 5:

Udhëzimi nr. 3 datë 14.02.2018 për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2019

Kujdes: Flitet për MSH 2019


 

KujdesUdhëzimi nr.3 datë 14.02.2018 është i vlefshëm për vitin shkollor 2018-2019 dmth. për maturantët e MSH 2019.

Të njihen të gjithë nxënësit e klasave të 11-ta të vitit aktual shkollor dhe gjithë të interesuarit e tjerë.

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Shqipërisë, të neneve 26 dhe 51, të ligjit Nr. 69 datë 21.06.2012, “ sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” I ndryshuar;

 UDHËZOJ:…. 


NJOFTIM 4: 

 Mbi legalizimin e dokumenteve të përfundimit të shkollimit të arsimit parauniversitar


 

Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR), Nr.16 datë 11.01.2018 “Mbi legalizimin e dokumenteve të përfundimit të shkollimit të arsimit parauniversitar”, ju njoftojmë se në pikën 4 të këtij urdhri parashikohet se dokumentet që do të legalizohen do të vijnë me postë nga DAR/ZA-të përkatëse dhe pas legalizimit do të kthehen prapë në DAR/ZA.

Legalizimi do të kryhet brenda 5 ditëve nga momenti i protokollimit në Qendrën e Shërbimeve Arsimore (QSHA).

Për sa me sipër ju njoftojmë se:.........


NJOFTIM 3: 

RREGULLORE E MATURËS SHTETËRORE 2018

 

Shpallet Urdhri 672, dt 29.12.2017 në lidhje me miratimin e Rregullores së Maturës Shtetërore 2018

 

 


NJOFTIM 2: 

 

Kualifikimi i mësuesve 2018 

Letër informuese rreth procedurave të Kualifikimit të Mësuesve 2017- 2018

Në zbatim të shkresës Nr.903, dt 29.01.2018 për datat e kualifikimit të mësuesve për vitin shkollor 2017 – 2018 dhe Udhëzimit Nr. 2, datë 12.02.2015 “Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”, ju bëjmë me dije sqarimet rreth kritereve dhe procedurave të cilat është e nevojshme të njihen nga mësuesit kandidatë që fitojnë të drejtën e kualifikimit për vitin 2018 në institucionet e arsimit parauniversitar si më poshtë vijon.....


NJOFTIM 1:

Raportim publik - DAR Korçë 


 Në datë 26.01.2018 u zhvillua takimi mbi raportin publik të DAR Korçë për vitin 2017. Kliko më poshtë:

 RAPORTI PUBLIK: Analiza e punës së DAR për vitin 2017